Fr Ninu Gatt  -  Purċissjoni tar-Redentur  -  Eżerċizzi fis-Santwarju  -   Tliet ijiem Riflessjoni  -  Ġimgħa l-Kbira  -  Dramm tal-passjoni  -   Ħarġa Redentur tal-Isla  -  Żjajjar Familji  -  Ġabra Seminarju  -  Ħinijiet tal-Quddies

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Ir-Raba' Ħadd tar-Randan (Sena A)
25/26 ta' Marzu 2017Imut Fr Ninu Gatt, Ġiżwita Żebbuġi

Fr Ninu kien daħal mal-ordni tal-Ġiżwiti fl-1960. Tliet snin wara beda l-ħidma missjunarja tiegħu fl-Indja. Fl-1972 ġie ordnat saċerdot u fl-1977 ħa l-professjoni solenni fejn ħaddan l-Ordni tal-Ġiżwiti bil-voti tal-Ubbidjenza, tal-Faqar, tal-Kastita’ u tal-Ubbidjenza lejn il-Papa. Hu serva diversi rwoli fil-ħidma missjunarja, fosthom ta’ viċi kappillan, rettur ta’ hostels, kappillan u superjur ta’ diversi komunitajiet. Fr Ninu kien maħbub ħafna kull fejn kien u dejjem kien hemm apprezzament kbir għax-xogħol li wettaq fl-għalqa tal-Mulej. Nitolbu għal ruħu. Agħtih, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem.

Purċissjoni tar-Redentur

 

Nhar il-Ġimgħa se jkollna l-purċissjoni tar-Redentur, li tibda fis-6.00pm mill-Knisja Arċipretali. Wara jkun hemm Quddiesa konċelebrata solenni.

Eżerċizzi għal kulħadd fis-Santwarju

Ser isisru eżerċizzi mmexxija minn Monsinjur Lawrence Mifsud, waqt il-Quddiesa tas-6.30pm fl-istess Santwarju.

Tliet ijiem ta’ riflessjoni: ’Ieqaf, Aħseb u Itlob’

Bejn it-3 u l-5 ta’ April, fil-Knisja Arċipretali fis-7.30pm se jiġu organizzati riflessjonijet, esperjenzi personali u talb. It-temi ta’dawn il-laqgħat, li jistgħu iservu bħala eżerċizzi, huma:

  • ir-Relazzjoni tiegħi ma’ Alla
  • ir-Relazzjoni tiegħi miegħi innifsi
  • ir-Relazzjoni tiegħi mal-oħrajn

Aktar dettalji jingħataw fil-weekend li ġej. Dawn il-laqgħat qed ikunu mħejjija mill-Kummissjoni Liturġija.

Ġimgħa l-Kbira

  • Min irid jgħin fl-andament tal-purċissjoni u/jew jagħmel forċina, mitlub javviċina lill-Arċipriet.
  • Reffiegħa għall-purċissjoni fil-postijiet tal-Knisja għandhom iħallu isimhom fis-sagristija.
  • Min jixtieq joqgħod Appostlu fiċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħamis ix-Xirka, huwa mitlub iħalli ismu fis-Sagristija. Nisa jistgħu japplikaw ukoll. Se tingħata preferenza lil dawk li qatt ma ħadu sehem.

Dramm tal-Passjoni
Fil-weekend li ġej se jittella’ d-Dramm tal-Passjoni. Min hu interessat jgħaddi sas-Sala Parrokkjali u jixtri l-biljetti. Siġġijiet limitati.

Ħarġa oħra għar-Redentur tal-Isla u wara Coffee Morning

Nhar il-Ħamis li ġej. Min hu interessat ikellem lill-membri tal-fundraising.

ŻJAJJAR LILL-FAMILJI

 

Matul din il-ġimgħa se nżuru dawn it-toroq:
It-Tnejn, 27 ta’ Marzu: Triq Ġanni Bonnici u l-blocks (tal-flats) A3, A4 u B1.
It-Tlieta, 28 ta’ Marzu: Triq Dun Salv Ciappara.
L-Erbgħa, 29 ta’ Marzu: Triq Wied Qirda, wara l-Peridot Hall, Triq Eugenio Borg u Triq l-Eroj.

 

ILLUM IL-ĠABRA GĦAS-SEMINARJU. INKUNU ĠENERUŻI FL-GĦOTJIET TAGĦNA.

 

Ħinijiet tal-Quddies

Minn nhar it-Tnejn, 27 ta' Marzu, il-Quddiesa ta' filgħaxija fil-Knisja Arċipretali se tibda tkun fis-7:00pm. Nhar ta' Sibt, il-Quddies se jibda jkun fil-5:30pm u fis-7:00pm. Fil-Ħdud il-ħinijiet jibqgħu l-istess, jiġifieri fil-5:30pm u fis-7:00pm.

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal oħtna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...Helen Buttiġieġ. Agħtiha, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app