Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

Festa - ringrazzjament  -  Laqgħa Kunsill Pastorali Parrokjali  -  Kor Parrokjali xolt  -  Festa tal-Qalb ta' Ġesu  -  Ġabra tal-Papa

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Ħdax-il Ħadd matul is-Sena B

16/17 ta' Ġunju 2018Festa ta' San Filep

Ilkoll naqblu li ċċelebrajna festa kbira, sabiħa u bilanċjata. Filwaqt li nirringrazzjaw lil Alla li l-festa għaddiet b’wiċċ il-ġid, l-Arċipriet u l-Kleru, flimkien mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, nixtiequ nirringrazzjaw lil kull min ta s-sehem tiegħu. Grazzi mill-ġdid liż-żewġ każini tal-banda għas-sehem tagħhom, kif ukoll għall-koperazzjoni sħiħa li sibna mill-Pulizija u mill-Kunsill Lokali. Grazzi lill-predikaturi, lis-Sagristan Karmenu Borg u lit-tim kollu li ħadu ħsieb jarmaw u qegħdin iżarmaw il-Knisja, flimkien mal-grupp tal-cleaners li jżommuha nadifa; kif ukoll grazzi lill-Kor Parrokkjali flimkien mal-orkestra mmexxija minn Mro Ray Sciberras.Ħajr mill-qalb lil kulħadd.

Intant, fadal xi spejjeż li għadhom iridu jitħallsu. Għaldaqstant nibqgħu nappellaw lil dawk li għadhom ma tawx is-sehem tagħhom nitolbuhom jagħmlu dan. Wieħed jista’ jixħet l-envelop ġol-kaxxa ta’ quddiem il-Presbiterju jew tgħadduhulna. Napprezzaw il-koperazzjoni u l-ġenerożità tagħkom.

 

Nhar it-Tnejn se jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7.30pm ġewwa Dar San Ġużepp.

Il-Kor Parrokkjali Manifikat- xolt
L-Arċipriet jixtieq jirringrazzja lis-Surmast tal-Kor Parrokkjali is-Sur Charles Cachia li mexxa dan il- kor  ‘il fuq minn 18-il sena. Ħajr għal dak kollu li ta’ għal dan il-kor u għas-servizz li ta’ lill-parroċċa tagħna. Issa li s-Surmast ipprezenta ir-rizenja tiegħu, l-Arċipriet iddeċieda li l-Kor se jkun xolt. Fil-ġimgħat li ġejjin se jitwaqqaf  mill-ġdid  kor parrokkjali taħt tmexxija magħzulha minnu. L-Arċipriet jirringrazzja ukoll il- membri kollha tal-kor parrokkjali li f’dawn is-snin taw tas-sehem tagħhom b’konsistenza u regolarita, u japprezza jekk iqiegħdu lilhom infushom disponibbli.

 

Festa tal-Qalb ta’ Ġesu fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu


Nhar il-Ġimgħa li ġej b’quddiesa fis-6.30pm segwita  purcissjoni zġħira. Bi preparazzjoni għal din il--festa, l-Erbgħa u l-Ħamis se tiġi iċċelebrata quddiesa ukoll. 
 
Ġabra tal-Papa


Fil-Quddies kollu li jiġi ċċelebrat fil-knejjes tagħna matul  it-tmiem il-ġimgħa li ġejja, se ssir il-ġabra magħrufa bħala l-“Offerta ta’ San Pietru”. B’din il-ġabra nkunu wkoll qegħdin nuru l-imħabba tagħna lejn il-Papa Franġisku u ngħinuh biex ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu ta’ Ragħaj tal-Knisja Universali, ukoll permezz ta’ għotjiet ta’ karità mad-dinja kollha, ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn, speċjalment ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra. Nixtiequ nħeġġu lil kulħadd biex fil-ġabra nkunu ġenerużi kif dejjem konna. B’hekk inkunu wkoll qed nuru l-għaqda tagħna mal-Qdusija Tiegħu l-Papa, u naqdu dmirna lejn ħutna fil-bżonn.

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħuna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem... Agostino Gatt.

Agħtih, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app